TRIỆU DƯƠNG VƯƠNG

Triệu Dương Vương

Email In PDF.

 
Triệu Dương Vương

 

Lữ Gia tôn con Minh Vương.

Tên gọi Kiến Đức thẳng đường lên ngai.

Tức Triệu Dương Vương vua này.

Nhưng Dương Vương trị, chỉ dài một năm.

 

Năm sau nhà Hán soạn quân.

Cho Lộ Bác Đức đánh thần tốc sang.

Triệu Dương Vương nghiệp đứt ngang.

Nước Nam Việt phải lửa tàn tro bay!

 

Đúng vào Canh Ngọ (-111), năm này.

Hán lấy Nam Việt, đổi ngay lại là:

Bộ Giao Chỉ, xong chia ra

Cả thảy chín quận, để mà trị cai.

 

Nước ta, Hán chia thế này:

Cả thảy ba quận sau đây, nhớ rằng:

“Nhật Nam, Giao Chỉ, Cửu Chân”.

Ba quận này đúng chỉ phần - nước ta?

 

Sáu quận còn lại, kể ra

Có Thương Ngô, Đạm Nhĩ và Uất Lâm.

Nam Hải, Hợp Phố, thêm phần.

Châu Nhai là đủ. Cũng cần biết ngay:

 

Đầu quận, quan thái thú cai.

Còn Bộ thì Thứ Sử, quan này coi.

Chỗ này nên nhớ rạch ròi.

Quận thì dưới Bộ, chớ thôi nhập nhằng !

 

Lịch sử lại viết tiếp rằng.

Về chính trị thì mười phần chưa thay !

trong quận thì những tay.

Làm quan như Lạc Tướng hay Lạc Hầu.

 

Vẫn được thế tập lúc đầu.

Mà Lạc tướng hay Lạc hầu thì cai.

Các bộ lạc vào thời này.

Xem ra, chính trị chưa thay gì nhiều !

 

Các thái thú, lược đôi điều.

Có hai người được nhắc nhiều bên ta.

 

 

                                                                                               XIN MỜI XEM TIẾP TRANG 2

 

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Dương Vương