TÍCH QUANG

Tích Quang

Email In PDF.

 

Tích Quang

 

 

Trong Giao Chỉ quận, xét ra

Tích Quang ông ở nước ta khoảng này.

Dạy dân lễ nghĩa, điều hay.

Lo việc khai hóa, nói ngay hết lòng.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Tích Quang