KHÚC THỪA MỸ

Khúc Thừa Mỹ

Email In PDF.

 

Khúc Thừa Mỹ


 

Tức Khúc Thừa Mỹ, người này.

Đang ở Nam Hán, giờ quay về nhà.

Thừa Mỹ nối nghiệp thay cha.

Nhưng nhận Tiết Độ Sứ nhà hậu Lương !

 

 

Vua Nam Hán biết, hiềm luôn.

Chực đánh Thừa Mỹ, binh lương sẵn sàng.

Quí Mùi ( 923) năm ấy vừa sang.

Quân gia Nam Hán đánh sang ầm ầm.

 

 

ớng Lý Khắc Chính đốc quân.

Hạ được Thừa Mỹ, sai quân bắt về.

Nước ta chúng cũng cướp về.

Giao bọn Lý Tiến, liệu bề tính toan.

 

 

 

Nghiệp họ Khúc dẫu không còn

Nhưng tinh thần ấy dấu son để đời.

 

XIN MỜI XEM TIẾP TRANG 4

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Khúc Thừa Mỹ