Nhà Thục

Email In PDF.

Nhà Thục

 

 

Nguyên nhân để Thục bắt đầu

Văn Lang đất nước, ngày sau suy dài.

Láng giềng Âu Việt, thời này

Đang thời hưng thịnh, đến ngay Giáp Thìn (-257)

 

 

 

Thủ Lĩnh Thục Phán đem binh

Thống nhất hai nước, tự mình lập nên.

Âu Lạc quốc- khó lòng quên!

Thủ lĩnh Thục Phán khi  lên ngôi  là.

 

 

 

Xưng An Dương Vương rồi đà.

Dời đô sang đất mới là Phong Khuê.

Tới năm Bính Ngọ (-255) bước về.

Loa Thành hùng vĩ bốn bề xây lên.

 

 

 

Vì xốy trôn ốc, có tên:

Thành Ốc hay cũng gọi tên Loa Thành.

Ngày nay dấu tích Loa Thành

Hà Nội, huyện Đông Anh nước nhà.

 

 

 

Cùng thời này với nước ta

Khi An Dương Vương lúc mà ở ngai.

Thì bên Tàu có kẻ này:

Tần Doanh Chính, đã thống ngay nước Tàu

 

 

 

Lập đế Tần, xưng hiệu sau:

Tần Thủy Hoàng đế, bên Tàu một tay

Tới Đinh Hợi (-214), đúng năm này.

Thủy Hoàng khi đó lại sai tướng là:

 

 

 

Đồ Thư, cho dụng can qua.

Lấy đất Bách Việt, thế là phía Nam.

An Dương Vương cũng đã hàng.

Tần lấy trọn đất phương nam, rồi đà

 

 

 

Chia đất ấy ra làm ba

Là Nam Hải, Tượng Quận và Quế Lâm.

Đất Tượng Quận thì nhớ rằng

Toàn bộ đất ấy là phần nước ta.

 

 

 

Đất Nam Hải thì nhớ là:

Thuộc Quảng Đông, Quế Lâm là Quảng Tây.

Quân Tần cai cả đất này

Nhưng thời gian trị không dài được lâu.

 

 

 

Bởi vì thủy thổ khác nhau.

Quân Tần khi đó bệnh đau dài dài

Bách Việt thừa thế ra tay

Đánh Đồ Thư lại, tướng này vong thân.

 

 

 

Nhà Tần sau cũng suy dần

Tần  Thủy Hoàng mất, đế Tần lâm chung.

Nảy ra Hán Sở tranh hùng.

Mọi việc từ đó nói chung đổi dời.

 

 

 

Sử ghi nước Tàu bấy giờ.

Có nhiều giặc giã khắp trời bốn phương.

Bấy giờ, ở dưới nam phương.

Trong quận Nam Hải, quan cường có tay:

 

 

 

Nhâm Ngao, dịp ấy tính ngay.

Lấy đất Âu Lạc, nhân đây xưng hùng.

Nhâm Ngao thì sớm lâm chung

Quyền ở Nam Hải cuối cùng về tay

XIN MỜI XEM TIẾP  THỜI KỲ BẮC THUỘC

 
 

Add comment


Security code
Refresh