Dương Tam Kha

Email In PDF.

Dương Tam Kha

 

Sử xanh ghi rõ cớ duyên.

Ngô Quyền mất, ủy thác liền con trai.

Là Ngô Xương Ngập cho tay :

Dương Tam Kha, nhờ trong ngoài liệu lo.

 

Tam Kha là cậu, nhưng mà.

Tước quyền cháu, tự xưng là Bình Vương.

Xương Ngập trốn sang Trà Hương.

Nay là địa phận Hải Dương, rồi tìm :

 

Phạm Lệnh Công, thưa căn duyên.

Lệnh Công che chở, Ngập liền ẩn thân.

Tam Kha khi đó sai quân.

Lùng bắt Xương Ngập, tới phần Hải Dương.

 

Lệnh Công biết, lại dẫn đường,

Chỉ Xương Ngập, chốn thâm sơn lánh mình.

Xương Ngập thoát đám lùng binh.

Nên Tam Kha sợ sự sinh sau này.

 

Y bắt em Xương Ngập ngay.

Làm con nuôi, tên người này : Xương Văn.

Ít lâu sau nhiều người dân.

Thái Bình thôn ấy, nay phần Hà Tây.

 

Họ làm loạn ở đất này.

Tam Kha muốn dẹp, cho sai ba người.

Xương Văn, Dương Cát Lợi rồi.

Đỗ Cảnh Thạc, dẫn quân thời đi chung.

 

Đến Từ Liêm, Văn mưu cùng.

Hai tướng Lợi, Thạc ngược quân trở kì.

Về bắt Tam Kha. Phế đi.

Nhưng Văn không giết cậu vì tình. Xong.

 

Giáng xuống chức Trương Dương Công.

Xương Văn mọi việc đã xong, đoạn rồi.

Xưng Nam Tấn Vương, lên ngôi.

Sau rước Xương Ngập, cùng coi nước nhà.

 

Xương Ngập về, quyền chia ra.

Tới đây sử gọi là Hậu Ngô Vương.

Xương Ngập xưng Thiên Sách Vương.

Sau toan gạt Nam Tấn Vương nắm quyền !

 

Sự chưa thành, Ngập qui tiên.

Nam Sách Vương giờ nắm quyền một tay.

Ngặt vì nước ta lúc này.

Thổ hào nổi loạn trong ngoài, khắp nơi.

 

Tấn Vương chinh chiến cùng trời.

Tới năm Ất Dậu (965), đánh nơi Thái Bình.

Ông trúng tên phải  hy sinh.

Mười lăm năm trị, lúc bình Tam Kha.

 

Thời Ngô, nếu nói rõ ra.

Giặc loạn từ lúc Tam Kha nắm quyền.

Mỗi kẻ chiếm một vùng riêng.

Xưng Sứ Quân, rồi tranh quyền đánh nhau.

 

Gây cảnh nội loạn đớn đau.

Triều đình thì chẳng thể nào dẹp yên.

Ngay khi Tấn Vương qui tiên.

Con Thiên sách Vương nắm quyền lên thay.

 

Tức Ngô Xương Xí, người này.

Cũng đành cam chịu bó tay đứng nhìn.

Xương Xí thu đám tàn binh.

Về Thanh Hóa, nơi đóng binh : Bình Kiều.

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Dương Tam Kha Dương Tam Kha