Đối Ngoại

Email In PDF.

 

Đối Ngoại


 

Bên Tàu, Tống nhiều việc riêng.

Nên không sanh sự, gây phiền đến ta.

Họ phong cho Thái Tổ là :

Quận Vương Giao Chỉ, sau đà lại phong :

 

 

Nam Bình Vương, gắng nằm lòng !

Phía nam, các nước cũng không dám phiền.

Chiêm Thành, Chân Lạp liền liền.

Đem đồ triều cống, nên yên đôi đường.

 

 

Thái Tổ còn phong tước vương

Cho các hoàng tử, bắt thường cầm binh.

Đi đánh giặc, buộc thân chinh.

Nên các hoàng tử thạo binh thời này !

 

 

Việc chính trị, ngài cho thay,

Có nhiều việc cũ, lúc này đổi đi.

Nước ta lúc ấy sử ghi.

Chia 24 bộ xong thì đổi thêm.

 

 

Hoan Châu, Ái Châu gọi tên :

Là Trại. Còn thuế má thêm như vầy :

Cả thảy sáu lọai sau đây.

Thuế đầm, ao, ruộng, lọai này đầu tiên.

 

 

Sản vật ở núi, loại riêng.

Tre, gỗ, hoa, quả xếp liền thứ ba.

Thứ tư thuế phải kể là :

Đất trồng dâu, bãi phù sa, loại  này.

 

 

Thuế mắm muối cũng tính ngay.

Cuối cùng là các loại này, kể luôn.

Sừng tê, ngà voi và hương.

Vua giao các công chúa, thường phải coi.

 

 

Lý Thái Tổ sau qua đời.

       Mười chín năm trị, từ thời lên ngai.  

 

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TỰ CHỦ THỜI ĐẠI Đối Ngoại Đối Ngoại