Triệu Vương Vũ thụ phong nhà Hán

Email In PDF.

 
               Triệu Vương Vũ thụ phong nhà Hán
 

Bên Trung Quốc, sau nhà Tần.

Hai bên Hán Sở tranh phần ngôi vương.

Lưu Bang quyền biến khôn lường.

Phế Tần,  trừ Sở, xưng vương nước Tàu.

 

Tức Cao Tổ. Tiếng ngàn sau.

Hại công thần giỏi, nhưng cao nhân tình !

Lấy Nam Việt không cần binh

Chỉ sai Lục Giả, dụng tình bày qua.

 

Đúng năm Ất Tị (-207),  lịch ta.

Thuận theo nhà Hán, Triệu Đà thụ phong.

Triệu Đà cố giữ một lòng.

Nhưng Cao Tổ mất, sự không còn thường.

 

Lữ Hậu  lên, nắm quyền vương.

Với Nam Việt ở Nam Phương, thì bà

Nghe lời xúi giục gièm pha.

Giao thông, mua bán thế là cấm ngay.

 

Đặc biệt có những thứ này :

Như đồ điền khí, sắt hay là vàng.

Vũ Vương tức giận uất gan.

Ông hội quân thần, đường hoàng tự xưng.

 

Nam Việt Đế, rồi dẫn quân.

Tiến về phía Bắc đánh vùng Trường Sa.

Bởi Triệu Vương Vũ nghĩ là:

Trường Sa vương xúi, mới ra sự này.

 

Ông đánh Trường Sa Vương ngay !

Ngặt Trường Sa đất, Hán cai, thế là.

Xắn tay Hán dấn can qua.

Quyết cùng Nam Việt, hai nhà giao tranh.

 

Nam Phương thủy thổ không lành

Hán không đánh nổi, phải nhanh rút về.

Vương Vũ danh tiếng càng ghê

Giờ như Hán đế, chẳng hề kém chi!

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Vương Vũ thụ phong nhà Hán Triệu Vương Vũ thụ phong nhà Hán