Triệu Vương Vũ lại thần phục Nhà Hán

Email In PDF.

 
Triệu Vương Vũ lại thần phục Nhà Hán

 

Sau này Lữ Hậu mất đi

Hán Văn kế vị, thực thi dung hòa.

Vua này mưu lược tài ba

Muốn thu Nam Việt, ông đà cho sai.

 

Vẫn quan Lục Giả, người này!

Bởi Hán Văn biết trước đây họ đà

Đã biết nhau trước can qua.

Lục Giả mang lễ, thư và đi ngay.

 

Trình thư, đại ý như vầy:

“Rằng Vương Vũ, việc trong ngoài lượng suy

Cớ sao quấy nhiễu biên thùy.

Can qua, sự ấy đáng chi tự hào?

 

Đất của Nam Việt là bao.

Lấy phần đó đất, ta giàu thêm chăng?

Vương Vũ chắc cũng biết rằng.

quận Chân Định, xưa phần quê ông.

 

Ta luôn ghi nhớ trong lòng.

Mả mồ tông tổ của ông, ta đà.

Cho sửa sang cả, thêm là.

Anh em ông đó, hiện ta phong rồi!

 

Bây giờ sau phía nam trời

Ông cứ tự xử. Nhưng khơi chuyện này:

Cả hai xưng đế! Có hay?

Lại ra tranh chấp, nạn này sao nên?

 

Bất hòa mong gác sang bên.

Như xưa thông sứ ông nên xét lòng.”

Vương Vũ khi xem thư xong.

Biết Văn tốt, nên lòng mong đáp đền !

 

Ông ta bảo: ‘‘Hán bề trên.

Xin phục hiệu cũ để bền thâm giao!’’

Vậy nên, từ đó về sau.

Hai nhà Hán, Triệu, lúc nào cũng yên.

 

Giáp Thìn (-137), Vương Vũ qui tiên.

Cơ nghiệp nhà Triệu, gi truyền : Văn Vương.

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Vương Vũ thuần phục nhà Hán Triệu Vương Vũ lại thần phục Nhà Hán