TRIỆU VĂN VƯƠNG

Triệu Văn Vương.

Email In PDF.

 

Triệu Văn Vương.

 

 

Văn Vương khí chất tầm thường.

Chỉ hai năm ở ngôi vương, thế là.

Dốc quân  Mân Việt  đánh qua

Mân Việt xưa, Phúc Kiến là ngày nay.

 

Văn Vương lại sợ vua này.

Phải nhờ nhà Hán ra tay đánh dùm.

Hán quân chấp  thuận cho quân.

Hạ đi Mân Việt, giống gần trở tay.

 

Việc xong  Nhà Hán lại sai.

Trang Trợ qua Nam Việt ngay, dặn là:

Truyền Văn Vương, bảo đi qua.

Gặp vua  Nhà Hán  để mà chầu. Xong.

 

Nam Việt biết. Cả đình thần.

Hết lòng ngăn Triệu Văn Vương, bảo là:

Nên cho thái tử đi qua

Anh Tề thái tử thế là đi thay.

 

Văn Vương vẫn vậy ở ngai.

Bính Thìn vừa tới, vua này mất đi.(-125)

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Văn Vương