Triệu Ai Vương

Email In PDF.

 

Triệu Ai Vương

 

 

Nhớ Hưng vừa lúc lên ngai.

Thì ông ta chọn hiệu này: Ai Vương.

Bấy giờ nước Tàu, bắc phương.

Có Hán Vũ đế đường đường trên ngai.

 

Vua này, một kẻ hùng tài

Muốn mở bờ cõi ra ngoài biên cương.

Nhứt là  ở dưới Nam phương.

Vũ đế muốn dụ Ai Vương sang chầu.

 

Ông ta mới sai quan sau:

An Quốc Thiếu Quý, bảo mau lên đường.

Xuống Phiên Ngung dụ Ai Vương.

Thiếu Quý theo lệnh,  lên đường đi ngay.

 

Tới Nam Việt quốc tại đây

Quý gặp Cù Thị, cả hai lúc này.

Tư thông nhau. Bởi trước đây.

Lúc còn ở Hán, đôi này rất thân.

 

Chỗ này. Thưa rõ thêm phần

Ngày xưa Quý, Thị,  tình nhân một thời !

Những tưởng ăn kiếp ở đời.

Nhưng Anh Tề gặp Thị, thời cưới luôn.

 

Sinh ra Hưng, tức Ai Vương.

Quý, Thị li biệt  hai đường Bắc Nam.

Nay gặp lại, Thiếu Quý bàn.

Đem Nam Việt về lân bang Hán triều.

 

Tư thông nhau, tính đủ điều.

Thái hậu Cù Thị cũng chiều nghe theo

 

Add comment


Security code
Refresh

BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Triệu Ai Vương Triệu Ai Vương