THỜI TAM QUỐC

Thời Tam Quốc

Email In PDF.

Thời Tam Quốc

 

Bên Tàu nhà Hán mất ngôi.

Chia ba gồm Ngụy, Thục rồi Đông Ngô.

Giao châu thuộc phận của Ngô.

Nên Sĩ Nhiếp Vẫn cống đồ hàng năm.

 

Bính Ngọ (226), Sĩ Nhiếp từ trần.

Sĩ Huy con ruột, thế chân cha mình

Ngô chủ thấy vậy không tin.

Lấy Giao Châu lại, hội đình thần. Chia

 

Từ Hợp Phố sang bên kia.

Là Quảng Châu, còn lại về phía Nam.

Là Giao Châu mới. Lại bàn.

 Sĩ Huy phải truất, cử sang Trần Thì.

 

Thế nên lúc đó Sĩ Huy.

Đem quân chặn đánh Trần Thì một phen.

Vua Ngô thấy vậy mới bèn.

Sai Lữ Đại xuống, dẹp yên mọi bề.

 

Do việc chia cắt bộn bề.

Hai Châu mới, Ngô gộp về một! Tên:

Giao Châu, giờ lại giữ nguyên!

Lữ Đại nắm thứ sử, quyền Giao Châu.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Thời Tam Quốc