THỜI NGŨ ĐẠI BÊN TÀU

Thời Ngũ Đại Bên Tàu

Email In PDF.

Thời Ngũ Đại Bên Tàu

(907-959)

Bên Tàu, thay thế đổi thời.

Lúc này nước họ cứ dời đổi luôn.

Hậu Đường diệt, tới Hậu Lương.

Hậu Lương khi diệt, hậu Đường lên thay.

 

Hậu Tấn, Hán, Chu đổi hoài.

Mỗi nhà trên dưới kéo dài mười năm.

Năm hai  năm, năm họ quần.

Ngũ Đại là vậy. Nhưng cần biết ngay.

 

Vì thời này loạn  anh tài.

Phiên trấn cát cứ trong, ngoài khắp nơi.

Nước ta được thế đổi dời.

Hết họ Khúc, họ Dương thời đứng lên.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Thời Ngũ Đại Bên Tàu