PHÙNG HƯNG

Phùng Hưng.

Email In PDF.

Phùng Hưng.

Phùng Hưng sau dựng cơ đồ.

Ít lâu khởi nghĩa đánh đô hộ Bình.

Nguyên do, thưa rõ sự tình.

Là do thuế, Cao Chính Bình đặt ra.

 

Quá cao, làm khổ dân ta.

Từ Đường Lâm, Phùng Hưng đà dấy binh

Đúng năm Tân Tị (791), đinh ninh.

Đô hộ phủ Cao Chính Bình bị vây.

 

Chính Bình lo sợ đêm ngày.

Kinh tà bộc phát, xuôi tay từ trần.

Phùng Hưng tiến đánh tốc thần.

Chiếm phủ đô hộ khoảng xuân năm này.

 

Phùng Hưng lên cũng không dài.

Ít lâu sau lại không may từ trần.

Sinh thời hào hiệp thương dân.

Sau khi ông mất xa gần tiếc thương.

 

Dân tôn : Bố Cái Đại Vương.

Tức là cha mẹ, quê hương ông là.

Đường Lâm nước Việt Nam ta.

Ngày nay vùng đất ấy là Hà Tây.

Phùng Hưng mất, con lên thay.

Tức Phùng An, con không tài hơn cha !

Chổ này xin nói rõ là:

Vua Đường sai Triệu Xương qua lúc này.

 

Giao chức Đô Hộ, về tay

Phùng An khi đó buông ngay, ra hàng.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Phùng Hưng