NHÀ HÁN ĐÁNH TA

Nhà Hán Đánh Ta

Email In PDF.

Nhà Hán Đánh Ta

Liền cho Mã Viện đánh ta.

Lưu Long, Đoàn Chí chúng đà theo sau.

Kéo hơn hai vạn quân Tàu.

Nhằm Mê Linh, chúng ào ào băng qua.

 

Trưng Vương khi biết, hai bà.

Kiểm binh  điểm mã, xông pha thêm lần.

Ta nhằm Lãng Bạc tiến quân.

Ngoài biên thùy, giặc rần rần kéo qua.

 

Đụng nhau, đánh giáp lá cà.

Đánh liền mấy trận, quân ta yếu dần.

Bởi ta ít, phải lui quân.

Về Cấm Khê, đã mấy phần yếu đi.

 

Thừa thắng, Mã Viện quyết truy.

Quân ta tử chiến, một đi không về !

Trùng trùng muôn giặc bốn bề.

Cấm Khê thất thủ, bà về Hát Môn.

 

Đến Hát Giang, địch đánh dồn.

Chị em tự trẫm, xác hồn lìa đôi.

Ba năm lịch sử rạng ngời.

Trưng Vương ghi dấu đời đời không phai !

 

Quý Mão (43) mồng sáu tháng hai

Việt Nam dân tộc nhớ ngày này không ?

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Nhà Hán đánh ta