NGÔ QUYỀN

Ngô Quyền.

Email In PDF.

 

Ngô Quyền.


 

Bấy giờ ở làng Đường Lâm.

Con rể Đình Nghệ quyết tâm báo thù.

Sau lưu danh tiếng thiên thu.

Trong diệt nội phản, ngoài thù sợ danh.

 

 

Ngô Quyền, bực đại hùng anh.

Điểm lại mọi việc, ngọn ngành như sau :

Ngô Quyền lúc giữ Ái Châu.

Thuộc hạ phi  báo trước sau sự tình.

 

 

Ngô Quyền cho họp quân binh

Ngược từ Thanh Hóa, thân chinh tấn liền.

Quân băng hùng khí kinh thiêng.

Nhằm Thành La. Tiến! Nợ riêng quyết đòi.

 

 

Kiều Công Tiễn biết  không rồi

Liệu đánh không lại, cho đòi người thân.

Sang Nam Hán, xin viện quân.

Được tin, Nam Hán, quân thần hả hê.

 

 

Chủ tâm cướp nước ta về.

Chúng cho thời đến, dễ bề ra tay.

 Lưu Cung bọn họ thuận  ngay.

Sẵn sàng binh bị, ấn ngày kéo sang

 

 

Xong chia thủy bộ hai đàng

Cha trên con dưới, kéo sang đùng đùng.

Trên bờ chủ lực Lưu Cung.

Dưới sông làm hổ, làm hùng : Hoằng Thao.

 

 

Đề binh, con trước cha sau.

Chúng cho  ta bại khác nào trở tay !

Ngô Quyền được lính báo ngay.

Thế là ông quyết ra tay, đánh liền.

 

 

Hạ La Thành, việc trước tiên !

Tự tay đốc lính xung thiên công thành.

La Thành mấy chốc tan tành.

Trãm Kiều Công Tiễn trước thành Đại La.

 

 

Coi như ổn việc nước nhà.

Nhưng ngoài biên cảnh, giặc qua ầm ầm

Ngô Quyền nói với ba quân.

‘‘Hoằng Thao khờ khạo, đâu cần sợ chi !

 

 

Cứ như ta đã tính suy.

Bọn chúng mệt mỏi do đi đường dài.

Quân ta khỏe, thế trong tay.

Nhưng thuyền chúng mạnh, điều này phải suy

.

Cách này ta thấy khả thi.

Các ngươi cứ việc làm y như vầy :

"Vào rừng đốn thật nhiều cây.

Vót đầu, bịt sắt đóng dày dưới sông.

 

 

Bạch Đằng tại cửa Biển Đông."

Nói rồi tướng sĩ đồng lòng làm ngay.

Mọi việc tiếp diễn như vầy:

Hoằng Thao khi đến, còn ngoài biển Đông.

 

 

Triều lên, ta giả tấn công.

Rồi quay đầu chạy như không biết gì

Hoằng Thao đuổi đánh ì ì.

Quân ta cầm cự. Ngay khi nước ròng

 

 

Trên bờ phối hợp dưới sông.

Nhằm vào thuyền địch, giáp công thần sầu.

Thất kinh, bọn chúng quay đầu.

Bạch Đằng lại chổ sông sâu, nước ròng.

 

 

Ào ào nước xiết dưới sông

Ngổn ngang thuyền địch tranh, hòng thoát thân.

Ngô Quyền dụng kế như thần

Sau đánh tới, trước cột dần lộ lên.

 

 

Thuyền địch lật ngược dưới trên.

Muôn ngàn xác giặc, trôi lềnh biển đông.

Ngô Quyền lập được kì công.

Giết Hoằng Thao tại cửa sông Bạch Đằng.

 

 

Địch quân còn một hai phần

Nhằm về Nam Hán co chân chạy dài.

Gặp Lưu Cung, chúng báo ngay.

Hoằng Thao thảm bại, chết ngay trận tiền.

 

 

Lưu Cung òa khóc mạch liền.

Lệnh thu quân lại về liền Phiên Ngung.

Ngô Quyền cái thế anh hùng.

Cởi ách, dẹp việc phục tùng Bắc phương.

 

 

Chính tay ông đã mở đường

Cho Đinh, Lê, Lý…tự cường ngày sau.

Ngàn năm hơn thuộc người Tàu.

Ngô Quyền quật ách đổ nhào từ đây.

 

 

Đúng vào Kỷ Hợi (939), năm này.

Trời Nam, đất Bắc chia hai muôn đời.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Ngô Quyền