MAI THÚC LOAN

Mai Thúc Loan

Email In PDF.

 

Mai Thúc Loan

Đúng năm Nhâm Tuất (722), bên ta.

Mai Thúc Loan khởi binh ra đánh Đường.

Lê dân thấy quá thảm thương.

Trong Đường tàn ngược, nhiễu nhương giặc ngoài.

 

Ông mộ nghĩa dũng anh tài.

Hoan Châu đoạt chiếm, cho xây thành trì !

Người ông mặt mũi đen sì.

Quê ở Hà Tĩnh, phương phi tướng người.

 

Thế nên, khi đã lên ngôi.

Tục gọi Hắc Đế, vì người ông đen.

Vua Đường biết chuyện, không yên.

Sai Dương Tư Húc phải liền đem quân.

 

Cùng Quang Sở Khách nhập chung.

Hoan Châu, chúng nhắm kéo quân đùng đùng.

Hắc Đế, chỉ có một vùng.

Quân lương dẫu ít, anh hùng một tay.

 

Thi gan đánh, rõ anh tài.

Sau đánh không lại, rút ngay vào rừng.

Ít lâu, ông bệnh lâm chung.

Đền thờ ông, nay thuộc vùng Vệ Sơn.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Mai Thúc Loan