MÃ VIỆN

Mã Viện

Email In PDF.

Mã Viện

 

Mã Viện đánh Trưng Vương xong.

Lấy Giao Chỉ, bắt ta  tòng Bắc phương.

Ông ta chỉnh đốn binh lương.

Đem quân đánh dẹp cùng đường, khắp nơi.

 

Xây thành đắp lũy cùng trời.

Cải cách chính trị nơi nơi. Tự mình.

Dời phủ trị về Mê Linh.

Dựng cây đồng trụ, ngoài mình cây ghi:

 

“Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” đi.

Tức : Trụ đổ, Giao Chỉ mất đi giống nòi.

Người Giao Chỉ khắp mọi nơi.

Đi ngang đồng trụ, cứ dời đá theo.

 

Thời gian sau, đá rất nhiều.

Thành ra quả núi, phủ tiêu cột đồng.

Tiếp theo lịch sử xuôi dòng

Kiếp người Giao Chỉ, long đong thêm phần.

 

Quan lại tàn ác bất nhân.

Triều đình xa, cũng chẳng cần biết chi.

Tiếng dân kêu có thấu gì.

Trăm họ khổ sở, loạn li, não nề.

 

Việc chính trị, cấm rất ghê.

Kẻ sĩ bản sứ khó bề tham gia.

Mãi sau này, đến lúc mà.

Vua Linh Đế trị, cởi ra dần dần.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Mã Viện