LÝ TIẾN

Lý Tiến

Email In PDF.

Lý Tiến

 

Người bản sứ đầu tiên, thăng.

Lên chức th sử, nhớ rằng thuộc tay.

Lý Tiến nhớ chính vị  này.

Lý Tiến sau dâng sớ ngay về triều.

 

Trong sớ thì ông có nêu:

Nếu làm quan, quyền nên đều như nhau.

Rằng: Bản xứ cũng như Tàu.

Được sang họ trị, giống nhau mọi quyền !

 

Vua Hán chưa quyết được liền.

Trong cung lúc đó, có thêm người này:

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Lý Tiến