LÝ CẦM

Lý Cầm

Email In PDF.

Lý Cầm

 

 Lý Cầm, làm việc ở đây.

Chức lính Túc Vệ, lúc này trong cung.

Lý Cầm khi đó hợp cùng.

Mấy người bản sứ trong cung lúc này.

 

Van xin Hán đế lần hai

Vua Hán biết vậy, rồi ngài đã cho.

Một người bản sứ bên ta.

Đã đỗ Mậu Tài, được qua nước Tàu.

 

Làm quan lệnh, ở đất sau:

Là Hạ Dương, rồi không lâu nhớ là

Thêm một người khác bên ta.

Đã đỗ Hiếu Liêm, sau đà cũng sang:

 

Đất Lục Hợp, để làm quan.

Thời gian sau, có một quan nữa là:

Thái thú Trương Trọng được qua :

Quận Kim Thành, giúp Hán đà trị cai.

 

Còn Lý Cầm, nhớ sau này.

Thăng: Tư Lệ Hiệu Úy, ngay trong triều.

Chổ này cốt nhớ một điều.

Là làm quan, ta như Tàu đều nhau.

 

Có hai người đã yêu cầu

Trước là  Lý Tiến rồi sau Lý Cầm !

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Lý Cầm