LỮ GIA

Lữ Gia

Email In PDF.

Lữ Gia 

Rồi khi Nam Việt đại triều.

Lữ Gia tể tướng biết, liều can ngăn.

 

Ai Vương, Cù Thị khăng khăng.

Một, hai đem Nam Việt dâng Hán triều!

Lữ Gia về truyền hịch nêu

‘‘Ai Vương, Cù Thị, thất điều trung quân.

 

Rằng: Đem Nam Việt mà dâng.

Cho bên nhà Hán, luận phần tội chi ?’’

Ông dẫn cấm vệ giết đi.

Thiếu Quý, Cù Thị rồi thì Ai Vương.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Lữ Gia