GIẶC NAM CHIẾU

Giặc Nam Chiếu

Email In PDF.

 

Giặc Nam Chiếu

Ngoài  Chiêm thành quấy nhiễu ra.

Bọn giặc Nam Chiếu, kéo qua nhiều lần.

Chúng cách An Nam khá gần.

Phía nam Trung Quốc, nay phần Vân Nam.

 

Được thế là chúng kéo sang.

Đánh An nam gây tóc tang kinh hoàng.

Nhà Đường thường đưa binh sang.

Trấn áp chúng, nhưng gặp ngàn khó khăn.

 

Khoảng năm Quí Mùi (863), nhớ rằng.

Năm vạn Nam Chiếu đằng đằng kéo sang.

La Thành chúng phá vỡ tan.

Giết luôn Thái Tập là quan nhà Đường.

 

Nước ta phải cảnh tan thương.

Mười lăm vạn chết, khôn lường đớn đau !

Rồi cũng khoảng hai năm sau(865).

Nhà Đường khi đó cử mau Cao Biền.

 

Đánh Nam Chiếu cả năm liền.

Sau hạ được chúng Cao Biền xin thay :

Tên An Nam. Đường đổi ngay :

Là Tĩnh Hải. Rồi sửa xây La Thành.

 

Chổ này thưa cố nhớ rành.

Giao Châu lúc trước đổi thành An Nam.

Cao Biền xin đổi An Nam.

Sang là Tĩnh Hải, vài hàng lướt thêm !

 

Chức quan đô hộ, đổi tên:

Là Tiết Độ Sứ, nhớ thêm từ này.

Nhà Đường khi đó phong ngay.

Chức Tiết Độ Sứ cho tay Cao Biền.

 

Cao Biền sau về Tứ Xuyên.

Cao Tầm: cháu họ Cao Biền, lên thay.

Bên Tàu nhớ vào lúc này.

Nhà Đường suy, cát cứ đầy khắp nơi.

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Giặc Nam Chiếu