GIẶC HOÀN VƯƠNG

Giặc Hoàn Vương.

Email In PDF.

 

Giặc Hoàn Vương.

An Nam thời ấy không an.

Trong ta khởi đánh, cướp tràn biên cương.

Phía Nam có nước Hoàn Vương.

Chiêm Thành là họ, cứ thường kéo sang.

 

Đất nước này, điểm đôi hàng !

Từ thời thượng cổ, họ mang hiệu là :

Hồ Tôn, sau đó đổi ra :

Lâm Ấp, kẻ đổi, tên là Khu Liên.

 

Sau Chư Cát Địa đổi liền.

Hoàn Vương  là quốc hiệu riêng lúc này.

Hoàn Vương  phá ta dài dài

Họ đưa quân đánh  tháng ngày phía nam.

 

Khoảng năm Quí Mùi (803) bước sang.

Họ chiếm Châu Ái, Châu Hoan một thời.

Năm Mậu Tí (808) lại đổi dời.

Bên Tàu, Đường thấy mọi nơi khá bình.

 

Họ sai Trương Chu soạn binh.

Đánh Hoàn Vương, quyết định bình phía nam.

Nước này bị phá tan hoang.

Họ về Quãng Ngãi, Quãng Nam bấy giờ.

 

Quốc hiệu theo đó đổi dời.

Chiêm Thành từ đó, mấy lời điểm qua !

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ THỜI KỲ BẮC THUỘC Giặc Hoàn Vương