Kinh Dương Vương

Email In PDF.

Kinh Dương Vương

 

Sử Việt có tục truyền rằng:

Vua Đế Minh cháu Thần Nông ba đời

Nhân đi tuần thú Nam trời

Đến núi Ngũ Lĩnh, dưới trời Hồ Nam

 

Gặp tiên, vua ấy lấy nàng

 Sau sinh được một thanh nam, đặt là:

Lộc Tục, sử có lược qua.

Đế Minh rồi lúc đã già yếu đi

 

Cho con kế nghiệp trị vì

Bắc Phương là có Đế Nghi,  vua này

Nam phương thì nhớ rằng ngay

Lộc Tục lên trị rồi ngài tự xưng

 

Kinh Dương Vương  tiếng lẫy lừng

Nam phương quốc, thuở  xưa từng gọi tên

Xích Quỷ - xin nhớ đừng quên !

Nước Xích Quỷ giáp bốn bên như vầy:

 

Ba Thục ranh giới phía tây

Phía nam giáp với nước này: Hồ Tôn

Phía bắc giáp Động Đình Hồ

Đông giáp Nam Hải, cõi bờ khi xưa!

 

 

Add comment


Security code
Refresh