CÔNG LÝ, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG

CÔNG LÝ, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG

Email In PDF.

CÔNG LÝ, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG 

 

Hỏi xem công lý là gì

Thứ hai, bình đẳng khác chi công bằng?

Về công lý, xin thưa rằng

Cán cân ở thế thăng bằng tượng trưng 

 

Cái riêng của mỗi cá nhân

Trả về người đó không cần nghĩ suy

Tự do, nhưng phải khắc ghi

Tiến về giới hạn không vi phạm người 

 

Nghĩa là giữa bạn và tôi

Lớp dầu, lớp nước mỗi người mỗi bên

Kẻ vi phạm phải bù đền

Một cân một mực, không bênh phía nào! 

 

Bình đẳng giải thích ra sao?

Loài người đồng nhất như nhau, dẫu là

Có khác tiếng nói, màu da

Nhưng đồng bản thể, chúng ta đẳng bình! 

 

Nói sao hai chữ công bằng?

Đồng hóa công lý và bình đẳng thôi

Công bằng như thể gộp đôi

Xin thưa là vậy, không thôi hiểu nhầm!

 

                             võ thanh khâm

 

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ BÀI VIẾT KHÁC CÔNG LÝ, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG