Tóm Lược

Tóm Lược

Email In PDF.

Tóm Lược từ nhà Trần về sau

 

 

Bỉ nhân xin được từ đây,

Viết tóm lược, tự thở này về sau.

Nhà Trần, từ lúc bắt đầu

Đến khi mất nghiệp ngày sau, nhớ là.

 

 

 Một trăm bảy lăm năm xa.

Mười đời vua chúa, thay và nối nhau.

Thời Trần có đại anh hào.

Nhớ Trần Hưng Đạo, trước sau ba lần.

 

 

 Đánh tan tác đại Nguyên Mông.

Oai hùng lịch sử, chiến công vĩnh hằng !

Trần Hưng Đạo, nhớ thêm rằng.

Thập kì đại tướng dương trần, có tên.

 

 

Dứt Trần,  Hồ lại nổi lên.

Hồ không kế sách vững bền, thành ra.

Nhà Minh sang lấy nước ta.

Thật may, Lê Lợi, ông đà dấy binh.

 

 

Đánh Minh bạt vía hồn kinh.

Minh thua chạy, ta thới bình độ đây.

Nhà Lê lên, mãi sau này.

Đúng  trăm năm, lại những ngày không yên !

 

 

Là do họ Mạc chuyên quyền.

Thành ra Lê, Mạc, tranh riêng một thời.

Họ Trịnh nhân lúc bấy giờ.

Giúp Lê dứt Mạc, Lê thời về ngai.

 

 

Nhưng rồi họ Trịnh sau này.

Lộng quyền quá đáng, vung tay khỏi trời.

Họ Nguyễn lại nắm thế thời.

Nổi lên, khai đất nam trời xưng vương.

 

 

Thế là Trịnh, Nguyễn hai phương.

Bắc Nam phân định biên cương tranh hùng.

Cơ trời, sự đổi khôn cùng.

Tây Sơn, tam đại anh hùng khởi binh.

 

 

Nguyễn Huệ thánh lược thần tinh

Giúp anh em trước, sau mình lên ngai

Tức Quang Trung, chỉ mấy ngày.

Hạ quân Thanh, trên dưới hai trăm ngàn.

 

 

Oai phong lẫm liệt trời nam.

Viết nên trang sử vẻ vang muôn đời.

Quang Trung ngặt  sớm về trời.

Nguyễn Ánh, lật ngược thế cờ lên ngai.

 

 

Triều Gia Long  nhớ điều này.

Việt Nam tên gọi từ đây ra đời

Nhà Nguyễn trị, sau một thời.

Ta bị Pháp thuộc, xong  nhờ có tay.

 

 

Bác  Hồ, là bực trí tài.

Đánh Pháp, đuổi Nhật, lập ngay nước là.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Ngày 2 tháng 9 năm là 45.

 

 

Bác Hồ huy động toàn dân.

Đánh cho người Pháp thu quân chạy dài.

Dưới Bác  Hồ, tướng đại tài.

Là Võ Nguyên Giáp, xưa nay nhớ rằng

 

 

Thập kỳ tài tướng dương trần.

Cổ kim toàn thế giới, rằng có ông.

Điện Biên Phủ, đại chiến công

Rạng danh dân Việt khắp vòng năm châu

 

 

Bao nhiêu danh tướng cúi đầu

Một đời thanh bạch, mãi  sau ghi lòng!

Sau khi cùng hạ Pháp xong.

Nước ta chưa thoát khỏi vòng  can qua.

 

 

              Hoa Kỳ  liệt quốc và ta.

Quyết phen thng bại, họ đà lui binh

75 - thống nhứt hòa bình.

Nước nhà sum họp, trọn tình Bắc Nam.

 

 

Dưới cờ Đảng ấn vinh quang

Chiến công lưu mãi muôn ngàn đời sau.

Nay cùng dân tộc, cờ đầu.

Xoay cho tổ quốc mạnh- giàu- vẻ vang

 

 

Mong toàn dân tộc Việt Nam.

Xứng danh đáng mặt muôn ngàn đời sau!

 

                                      Võ Thanh Khâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 
BẠN ĐANG XEM TRANG CHỦ TÓM LƯỢC TỪ NHÀ TRẦN VỀ SAU