Nhà Triệu.

In

 

       Nhà Triệu.
 

Ngay năm Quý Tị (-208) bước qua

Âu Lạc, Nam Hải, Triệu Đà nhập chung

Đô kỳ đóng tại Phiên Ngung

Lập nước Nam Việt cứ hùng trời nam.

 

Xưng Triệu Vương Vũ, ràng ràng.

Nước Nam Việt ở phương Nam, nhớ là:

Sau núi Ngũ Lĩnh và ta

Nước ta Nam Việt, xem ra cũng tầm !